Coneix la nostra empresa de topografia a Barcelona

Coneix la nostra empresa de topografia a Barcelona

Tota empresa de topografia a Barcelona es dedica als aixecaments topogràfics, els replantejaments d'obres i projectes d'enginyeria, fent càlculs i representacions gràfics dels mesuraments topogràfics.  


Igualment, localitza els punts d'operacions apropiats per dur a terme els aixecaments topogràfics i fa esborranys per elaborar els plànols topogràfics.

Per què pots necessitar un topògraf?

En una obra civil, un topògraf realitza la funció del replanteig del projecte elaborat anteriorment per l'arquitecte. 

Es duu a terme la ubicació dels límits de lobra, els eixos a través dels quals es fan mesuraments delements com les columnes o els envans i sestableixen els nivells o lalçada de referència.


Després, l'obra avança i és quan els estats d'obra es poden demanar als topògrafs, que són replantejaments de la situació en el moment per fer una verificació de si s'està construint d'acord amb la precisió establerta pels plecs de condicions.

Per tant, la precisió d'una obra pateix variacions segons la mateixa obra, ja que no és el mateix una gran obra que una obra més petita.

D'altra banda, els treballs particulars fan que el treball estigui més enfocat a mesurar-ne les propietats, ja sigui per a certificats de superfície, particions i segregacions o alteracions cadastrals.

Per què has de comptar amb un topògraf titulat de manera oficial?

En relació amb allò explicat, resulta fonamental comptar amb una empresa especialitzada que proporcionin topògrafs titulats ja que la legalitat dels seus mesuraments resideix en aquests títols.  

És a dir, si no es volen tenir problemes amb possibles inspeccions, el més recomanable és acordar la contractació d'aquests topògrafs i estar segurs d'un treball competent i avalat per la legislació actual.

En definitiva, la importància de fer aquestes funcions rau a comptar amb els serveis d'una empresa de topografia a Barcelona .  

Si necessites serveis topogràfics a Barcelona i als rededors, contacta amb nosaltres.

Sin comentarios

Añadir un comentario