,

Làser escàner

Com a empresa referent en topografia, volem parlar del làser escàner: definició, tipus, avantatges, i usos.

Què és el làser escàner?

Aquest instrument és un dels avanços tecnològics més importants dels últims temps. Permet la captura de la geometria i del color de qualsevol objecte a partir de l'emmagatzematge de dades.

Aquests s'obtenen amb el mesurament de distàncies i angles mitjançant raigs de llum làser, els quals es combinen al seu torn amb càmeres fotogràfiques. Posteriorment, la informació s'utilitzarà per a formar un model tridimensional de l'objecte en qüestió.

En resum, amb aquesta tecnologia podem transformar un objecte real en un virtual. A partir d'aquí, tindrem la possibilitat de manipular-ho a través de un software especialitzat.

Làser escàner

Usos principals, Làser Escàner

El làser escàner és àmpliament utilitzat en la majoria de sectors econòmics que ens envolten:

- Patrimoni. S'empra per a la conservació d'obres artístiques i per a la reproducció d'escultures.

- Enginyeria. Control dimensional, control de qualitat i de peces.

- Dental. Amb aquest instrument, podem dissenyar pròtesi i dur a terme diversos estudis odontològics. - Arquitectura. Es mesuren i es planifiquen edificis, així com tot tipus d'estructures.

- Arqueologia. És usat per a l'estudi dels jaciments arqueològics i per a la reconstrucció de peces.

- Topografia. Mitjançant aquesta eina, analitzem tot tipus de terrenys, traçats i vies.

Quins avantatges presenta aquest sistema?

A l'ésser una eina molt utilitzada per topògrafs, enginyers i arquitectes a l'hora de fer el seu treball, els seus beneficis són molt variats.

  • El seu avantatge principal és la precisió mil·limètrica. Tots els instruments compten amb un certificat de calibratge emès pels fabricants.
  • La velocitat de la lectura mitjançant el làser escàner oscil·la entre 122 000 i 900 000 punts per segon, la qual cosa ens permet aconseguir una major agilitat en el procés, així com un estalvi en temps i costos econòmics.
  • Amb l'ús d'aquesta mena de làser, la qualitat i el detall que aconseguim són molt alts. A més, s'ofereix informació que serà difícilment assolible per un altre mètode.
  • Aquesta màquina té una alta versatilitat, ja que s'adapta a tota mena de terrenys i vies. L'alta maniobrabilitat i la seva capacitat d'escanejar (fins i tot quan no hi ha llum) la converteixen en una eina amb un òptim nivell de rendiment.
  • De fet, la seva alta eficàcia no és comparable a un altre equip, ja que és suficient amb mesurar i traçar una sola vegada. La solució que aconseguim és única i, a més, s'elimina qualsevol dubte o interpretació. Per això, no serà necessari que realitzem comprovacions addicionals.
  • Finalment, ofereix un caràcter distintiu i de prestigi. S'aplica un avanç tecnològic de gran precisió que atorga confiança als clients i una major notorietat de la nostra empresa respecte a la competència.

Quins tipus de làser escàner existeixen?

Podem classificar-los en dos grans grups: mesurament de la distància i tècnica de recol·lecció.

Entre els relacionats amb el mesurament de la distància, trobem:

- Temps de vol. Permet aconseguir llargues distàncies i és molt utilitzat en el sector de la topografia.

- Diferència de fase. És el més usat per al patrimoni històric i per a l'arquitectura.

- Triangulació. És el làser de major precisió. D'altra banda, les modalitats de la tècnica de recol·lecció són les següents:

- Estàtic. Els seus avantatges són l'accessibilitat i la precisió.

- Mòbil. Ens permet realitzen mesuraments durant el desplaçament, per la qual cosa pot ser instal·lat en qualsevol vehicle.

En definitiva, el làser escàner té una importància indubtable en la majoria de sectors econòmics. Si es precisa d'aquest servei o de qualsevol informació, així com d'un pressupost, es podrà contactar amb nosaltres en qualsevol dels mitjans habilitats per a això.

,