Avís Legal

Informació legal

En compliment amb el deure de la informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la informació i del Comerç Electrònic, l’informem que el contingut d’aquesta pàgina web https://molltopografia.com (d’ara endavant, la “Web”) pertany a Moll topografia amb domicili social en C/ Oriol Martorell i Codina, 16. (Espanya) i amb CIF núm. 41500667L. El present avís legal regula les condicions d’ús del citat portal d’Internet.

Acceptació de l’usuari

Aquest Avís Legal regula l’accés, la navegació i l’ús de la següent pàgina web https://molltopografia.com, que Moll topografia, posa a la disposició dels usuaris d’internet. Per tant, l’accés a la mateixa implica l’adquisició de la condició d’usuari i amb això, l’acceptació de les condicions d’ús de la web. En cas de desacord amb les condicions ha d’abstenir-se de l’ús del lloc web.

L’usuari queda informat, i accepta, que l’accés a la present web no suposa, de cap manera, l’inici d’una relació comercial amb Moll topografia.

Contingut i ús

La visita a la pàgina web per part de l’usuari haurà de fer-se de manera responsable i de conformitat amb la legalitat vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de Moll topografia. El lloc web proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web.

L’ús de qualsevol dels continguts de la pàgina web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol tipus no consentides per Moll topografia, a la web o als seus continguts.

Moll topografia es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en el seu web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.

Responsabilitats i garanties

Moll topografia declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l’estat de la tecnologia, permeten el correcte funcionament de la web així com l’absència de virus i components nocius. No obstant això, Moll topografia; no pot fer-se responsable de les següents situacions que s’enumeren a títol enunciatiu, però no limitatiu:

La continuïtat i disponibilitat dels continguts.

L’absència d’errors en aquests continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer.

L’absència de virus i/o altres components nocius.

Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de Moll topografia.

L’ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, Moll topografia no garanteix que l’ús que els usuaris puguin fer dels continguts que si és el cas s’incloguin en el lloc web, s’ajustin al present avís legal, ni que l’ús del lloc web es realitzi de manera diligent.

L’ús per menors d’edat del lloc web o de l’enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus tutors, sent els tutors responsables de l’ús que facin d’Internet.

Els continguts als quals l’usuari pugui accedir a través d’enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant comentaris o eines similars.

La introducció de dades errònies per part de l’usuari o d’un tercer.

Moll topografia podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l’accessibilitat a la web amb motiu d’operacions de manteniment, reparació, actualització o millora. En conseqüència, Moll topografia no serà, en cap cas, responsable per qualssevol danys i perjudicis que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat o accessibilitat al lloc web o de la interrupció en el funcionament del lloc web. No obstant això, sempre que les circumstàncies ho permetin, Moll topografia comunicarà a l’usuari, amb antelació suficient, la data prevista per a la suspensió dels continguts.

Així mateix, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSICE), Moll topografia; es compromet a l’eliminació o, si és el cas, bloqueig dels continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.

Política d’enllaços

Moll topografia no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap mena de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Política de propietat intel·lectual i industrial

Moll topografia és el titular en exclusiva dels drets relatius a la seva pàgina web i les seves xarxes socials, per això, tots els continguts, el disseny gràfic i els codis que formen part d’https://molltopografia.com són de titularitat exclusiva de Moll topografia. Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts, ni tan sols encara que se citin les fonts, tret que es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de Moll topografia.

Moll topografia no concedeix cap autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb la web, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’aquests drets per part de Moll topografia. Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part de Moll topografia serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes. Moll topografia es reserva el dret d’exercitar enfront de l’usuari les accions judicials i extrajudicials que corresponguin.

Clàusula de protecció de dades

De conformitat amb el que s’estableix en la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, s’informa els usuaris que les seves dades seran incorporades al Registre d’Activitats de Tractament titularitat de Moll topografia amb la finalitat d’eventualment, poder dur a terme els serveis contractats.

En compliment amb la normativa vigent, Moll topografia informa que les dades seran conservades durant el termini estrictament necessari per a complir amb els serveis prestats.

Així mateix, les dades es tractaran de manera lícita, lleial, transparent, adequada, pertinent, limitada, exacta i actualitzada. És per això que Moll topografia es compromet a adoptar totes les mesures tècniques i de seguretat raonables perquè aquests se suprimeixin o rectifiquin sense dilació quan siguin inexactes o no veraces.

D’acord amb la normativa en protecció de dades els usuaris podran exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades de caràcter personal així com renunciar al consentiment prestat per al tractament d’aquests. La petició s’haurà de dirigir al següent correu electrònic mmoll@molltopografia.com.

Reserva del dret a modificar el present avís legal

Moll topografia es reserva el dret a modificar el present avís legal per a adaptar-lo a qualsevol canvi o novetat normativa, per motius tècnics, per canvis en els serveis oferts per Moll topografia o per decisions estratègiques de la companyia. En aquests casos s’avisarà en la present pàgina web amb antelació prudencial els canvis que es vagin a produir i a partir de quan començaran a tenir plens efectes.

Si l’usuari no està conforme amb els canvis, haurà de deixar d’utilitzar el lloc web. La utilització del lloc web després de la realització dels canvis suposarà l’acceptació dels mateixos pels usuaris.

Nul·litat

Si alguna de les presents disposicions es considerés nul·la, invàlida o inaplicable, aquesta disposició (o la part que es declari nul·la, invàlida o no aplicable) quedarà invalidada, sense que això afecti la validesa i l’aplicabilitat de les disposicions restants.

Contacta amb nosaltres

Per a contactar amb nosaltres pot fer-ho en l’adreça indicada més amunt i també telefònicament al número indicat en la web.