Inici $ Aixecament topogràfic

Aixecament topogràfic

Què és un aixecament topogràfic?

Un aixecament topogràfic és la realització d’un pla de l’estat actual d’un terreny, mitjançant el mesurament en camp de tots els elements que el configuren, i així obtenir-ne la situació exacta i el desnivell. Els aixecaments topogràfics de parcel·les o de grans extensions són necessaris per a la realització de projectes parcel·laris, d’urbanització o d’edificació. Són la base i el suport a la redacció de projectes d’enginyeria i construcció.

Qui pot necessitar un aixecament topogràfic?

Qualsevol particular o promotor, directament o mitjançant el seu Arquitecte o Enginyer, necessitarà; de l’Aixecament Topogràfic realitzat per un Enginyer Topogràfic col·legiat, per iniciar el projecte d’una casa, promoció d’habitatges, o traçat de nous vials, per exemple. Com a Enginyers Técnics a Topografía titulats i col·legiats, donem suport a la redacció d’un Projecte, a la definició projecte. Col·laboració en nous projectes, topógrafs comprovant les superfícies i límits reals de les parcel·les afectades, amb el seu corresponent estudi i actes de delimitació entre propietaris. A la rehabilitació d’edificacions realitzem el medició exterior i la distribució interior, así com les seccions necessàries per a la definició completa del vostre estat actual.

Quins són els tipus d’aixecaments topogràfics?

Els nostres professionals topògrafs amb experiència t’oferiran ajuda sigui com sigui el teu cas. Et contem que tipus d’aixecaments topogràfics són més comuns.

Aixecaments topogràfics rústics

Has sentit a parlar dels aixecaments topogràfics rústics? Per a qui treballa en un ajuntament (concretament, a Urbanisme), segurament, siguin paraules molt comunes.

Un aixecament topogràfic rústic és la realització d’un pla actual d’un terreny qualificat com a rústic, tenint en compte les mesures, els elements que el componen i el desnivell.

És habitual, a pobles o ciutats que creixen demogràficament, que s’aprovi una requalificació del sòl per poder ampliar els límits de la localitat. Passa quan s’aproven plans urbanístics d’edificació. Per tal de dur a terme aquestes requalificacions, són necessaris aixecaments topogràfics rústics per requalificar el tipus de sòl i optar a altres categories, com a sòl urbà o sòl urbanitzable.

Aixecaments topogràfics urbans

Els aixecaments topogràfics urbans són aquells estudis que tenen com a missió representar un determinat terreny des del punt de vista de la topografia. Per dur-los a terme, prèviament cal recopilar totes les dades que poguessin ser d’interès, les quals quedaran plasmats al mapa o plànol corresponent. Aquesta representació ha d’especificar les principals peculiaritats del terreny, com ara el relleu o les altures de determinades zones.

Quan es procedirà a la construcció o urbanització duna determinada zona, una de les accions necessàries és lestudi del terreny des del punt de vista topogràfic. Aquest estudi és imprescindible per poder dur a terme altres accions necessàries com, per exemple, les delimitacions o les fites. El coneixement amb exactitud dels límits de les parcel·les i els terrenys és totalment indispensable per dur a terme l’equidistribució de beneficis i càrregues, que es determina sempre que hi ha un procés d’urbanització.