Representació Gràfica Administrativa & GML

En determinats àmbits relacionats amb el món de l'adquisició, venda i registre de finques hi ha un concepte de gran utilitat, el de Representació Gràfica Administrativa. Aquesta utilitat resideix en la multitud d'aplicacions que tal Representació pot tenir. No conèixer-les suposa no comptar amb informació essencial en aquest sector, per la qual cosa nosaltres, com a professionals, ens centrarem en el seu concepte i els seus diferents usos.

Què és una GLM i una Representació gràfica administrativa?

Quan es parla d'una GLM s'està referint a un format informàtic utilitzat per a representar les coordenades de geo-referència que permeten localitzar de manera inequívoca en l'espai una determinada parcel·la.

Per part seva, una RGA (Representació Gràfica Administrativa) és aquell document que, prenent com a referència les coordenades específiques del document GLM, dibuixa els límits de la parcel·la en qüestió, establint la seva situació concreta en l'espai.

arxius gml girona, Molltopografía

¿TÉ ALGUN PROBLEMA PER REGISTRAR UNA SEGREGACIÓ O DIVISIÓ AMB LA NOVA LLEI HIPOTECÀRIA?

Moll Topografia té la solució.

¿EL NOTARI ET DEMANA UN FITXER GML PER ESCRIPTURAR LA SEVA PROPIETAT?

Moll Topografia té la solució.

¿SI NO TINC LA VALIDACIÓ GRÀFICA DE LA MEVA FINCA, EL REGISTRADOR NO EM REGISTRA UNA PROPIETAT HORITZONTAL?

Moll Topografia té la solució.

¿NO COINCIDEIX LA SEVA FINCA AMB LA PARCEL·LA CADASTRAL I LI EXIGEIXEN UNA REPRESENTACIÓ GRÀFICA ALTERNATIVA ( RGA )?

Moll Topografia té la solució.

Arxiu GML i Emissió de Certificat de georeferenciació

Segons la Llei 13/2015 de reforma de les lleis Hipotecària i del Cadastre, i en els casos on es fa necessària una Representació Gràfica Alternativa, com a professionals tècnics
especialitzats en el sector, emetem un Certificat de Georeferenciació, regulat pel Col·legi Oficial d'Enginyeria Geomàtica i Topogràfica.

Aquest certificat és un document que inclou,

- Metodologia utilitzada, precisió, abast i limitacions, d'acord amb el que estableix la Llei.

- Fitxer en format GML, allotjat en els servidors del Col·legi i descarregable mitjançant codi segur de verificació.

Cal ressaltar que l'arxiu GML descarregable mitjançant codi segur de verificació, ha obtingut la Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre, el que significa que està
entrat i no pot patir cap modificació o alteració.

- Coordenades georeferenciades, representació Gràfica i superfície de la finques.

- Informe de Validació Gràfica de la Direcció General del Cadastre.

- Declaració del Tècnic Responsable que subscriu, incloent pòlissa de l'assegurança de Responsabilitat Civil Professional.

Campos d'aplicació d'un GMS

Hem determinat que la RGA és un document descriptiu de la forma, límits i localització d'una parcel·la constituït a través de les dades d'un document GLM. Així, la seva utilitat principal neix del següent fet: la RGA és el document pres per les Administracions Públiques per a realitzar tots els tràmits relatius a la Llei Hipotecària de l'any 2015.

Compravenda amb diferent mesurament registral i cadastral

Davant la situació en la qual ens trobem amb una parcel·la que compta amb diferent mesurament registral i cadastral, l'única manera de determinar les seves dimensions exactes és a través d'una RGA que obtingui validació en el Registre de la Propietat.

És a dir, tan sols amb un pla georeferenciado validat en el Registre podrà solucionar-se el problema de la no coincidència de mesuraments.

Tal validació s'obté sempre que la RGA compti amb el vistiplau del propietari, hagi estat realitzada per professionals topògrafs i es presenti en format GLM.

Segregació i agrupació de finques

A l'hora de segregar una finca en dos diferents, o bé quan es desitja agrupar diverses finques en una sola, es requerirà una RGA per a poder inscriure correctament aquestes noves dades en el Registre de la Propietat.

Parcel·lacions

Igual que en el cas anterior, també en el supòsit en el qual es desitgi realitzar diferents parcel·lacions, la presentació d'una RGA davant les Administracions serà totalment prescriptiva.

Altres supòsits de la Llei Hipotecària de 2015

En general, tots els supòsits que fins a l'any 2015 suposaven una descripció literària de la finca a l'estil tradicional (sempre imprecisa i poc tècnica), requereixen ara de la presentació d'una RGA validada en el Registre.

En conclusió, una Representació Gràfica Administrativa és un instrument que pot servir a multitud de finalitats, cadascú més útil que l'anterior. Sent això així, comptar amb l'ajuda de professionals en el sector serà sempre recomanable davant qualsevol problema amb una finca i el registre.