AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

QUÈ ES UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC?

Un Aixecament topogràfic es la realització d’un plànol de l’estat actual d’un terreny, mitjançant la mesura a camp de tots els elements que el configuren, i així obtenir la situació exacte d’aquests i el seu desnivell.
Els Aixecaments topogràfics de parcel·les o de grans extensions, son necessaris per la realització de Projectes Parcel·laris, d'Urbanització o d'Edificació. Son la base i recolzament en la redacció de projectes d’enginyeria i construcció..

QUI POT NECESSITAR UN AIXECAMENT TOPOGRÀFIC?

Qualsevol particular o promotor, directament o mitjançant el seu Arquitecte o Enginyer, necessitarà de l’Aixecament Topogràfic realitzat per un Enginyer Topògraf col·legiat, per inicial el projecte d’una casa, promoció d’habitatges, o traçat de nous vials, per exemple.
Com a Enginyers Tècnics en Topografia titulats i col·legiats, donem recolzament en la redacció d'un Projecte, en la definició d'eixos dels vials, perfils i càlcul del moviment de terres previst o perfils definitius del nou projecte.
Col·laboració en nous projectes, topògrafs comprovant les superfícies i límits reals de les parcel·les afectades, amb el seu corresponent estudi i actes d’atermenament entre propietaris.

El la rehabilitació d'edificacions realitzem l'amidament exterior i la distribució interior, així com les seccions necessàries per la definició complerta del seu estat actual.

QUINS SÓN ELS TIPUS D'AIXECAMENTS TOPOGRÀFICS?

Al llarg del procés d'aixecament, s'han d'establir, d'una banda, les posicions relatives d'una sèrie de punts en el pla horitzontal (planimetria); i, per una altra, l'altura entre una sèrie de punts,
prenent com a referència l'anivellament directe.

Depenent del terreny on es realitzi l'aixecament, tindrem:

  • Aixecaments topogràfics urbans.
  • Aixecaments topogràfics rústics.

Les eines necessàries per a aquest treball són vàries. Es requereixen equips de mesurament d'angles, distàncies, desnivells i coordenades. Brúixoles taquimètriques, teodolits i taquímetres
també formen part dels instruments oportuns en els aixecaments topogràfics, ja que aquests han de tenir un alt grau d'exactitud.
Gràcies als importants avanços en tecnologia i a l'ús del GPS, actualment es disposa d'una eina denominada estació total. Aquestes són instruments electroòptics que permeten realitzar
diferents tipus de mesures que abans requerien molt més temps i diverses eines diferents.

TREBALLS REALITZATS

Tant per empresa privada com pel l'Administració s'han realitzat Aixecaments Topogràfics de parcel·les i de grans extensions per posteriors projectes d'edificació i urbanització.
Col·laboracions en la rehabilitació d'edificis, topògrafs realitzant l'amidament exterior i distribució interior de les diferents plantes, així com les seccions necessàries per la definició complerta del seu estat actual.
Intervenció en projectes urbanístics, des de l'aixecament topogràfic de la zona d'actuació fins la definició del traçat amb els corresponents perfils longitudinals, transversals i càlcul de cubicacions.