ARQUITECTURA

QUÈ FEM?

Aixecaments topogràfics de parcel·les o de grans extensions per la realització de Projectes Parcel·laris, d'Urbanització o d'Edificació.
Recolzament en la redacció d'un Projecte, topògrafs realitzant la definició d'eixos dels vials, perfils i càlcul del moviment de terres previst o perfils definitius del nou projecte.
Col·laboració en nous projectes, topògrafs comprovant les superfícies i límits reals de les parcel·les afectades, amb el seu corresponent estudi i actes de desllindament entre propietaris.
El la rehabilitació d'edificacions realitzem l'amidament exterior i la distribució interior, així com les seccions necessàries per la definició complerta del seu estat actual.

QUÈ HEM FET?

Tant per empresa privada com pel l'Administració s'han realitzat Aixecaments Topogràfics de parcel·les i de grans extensions per posteriors projectes d'edificació i urbanització.

Col·laboracions en la rehabilitació d'edificis, topògrafs realitzant l'amidament exterior i distribució interior de les diferents plantes, així com les seccions necessàries per la definició complerta del seu estat actual.

Intervenció en projectes urbanístics, des de l'aixecament topogràfic de la zona d'actuació fins la definició del traçat amb els corresponents perfils longitudinals, transversals i càlcul de cubicacions.

Col·locació i càlcul de Xarxes Geodèsiques per projectes de grans infraestructures, topògrafs experimentats en el recentment implantat Sistema de Coordenades UTM-ETRS89.