Cadastre


Què fem?


Quan desconeix la superfície física de la seva parcel·la cadastral, els topògrafs en realitzem un curós estudi. Mesurant els límits reals o possibles, comparem la documentació cadastral i registral, obtenint el resultat que més s'acosta a la realitat de la propietat.

Esmena de discrepàncies en límits i/o superfície. Realitzem l'informe tècnic amb la documentació fonamental que requereix el Gerència per estimar l'esmena que se sol·licita.

 Plànol topogràfic al sistema de coordenades vigent segon normativa.
 - Acta de delimitació signada pels veïns implicats.
 - Perímetre de la parcel·la en format digital.

Segons el conveni signat entre la Direcció General del Cadastre i el Col·legi d'Enginyers Tècnics a Topografia, l'enviament de l'expedient es fa telemàticament i els terminis de resolució s'escurcen respecte al sistema tradicional.

Presentació de declaracions cadastrals. Segons els models normalitzats i amb la documentació adjunta corresponent.

          - Model 901. Alteració de la titularitat, variació de la quota de participació en bens immobles.
          - Model 902. Nova construcció, ampliació, reforma, o rehabilitació de bens immobles.
          - Model 903. Agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles.
          - Model 904. Canvi de cultiu, Aprofitament, os o demolicions de bens Immobles.

Revisions cadastrals segons Ponència de Valors. En col·laboració amb els millors taxadors de la província realitzem la comprovació del valor segons la superfície real de limmoble, qualificació urbanística, usos i any de construcció.