VALORACIONS

Valoracions immobiliaries cadastrals girona, Moll Topografía

Realitzem Valoracions Immobiliàries i cadastrals de tot tipus, pisos, vivendes unifamiliars, parcel·les, terrenys, ...

QUÈ FEM?

El professional es persona a l’immoble per realitzar la inspecció, recull les dades i mesures necessàries per la obtenció de la superfície i així poder iniciar procediment de valoració.

Encara que el mètode utilitzat per la valoració d’habitatges és el de comparació, considerem necessari verificar el resultat per el mètode residual, així obtenim un valor mes adequat de l’habitatge.

L’Informe de Valoració pot anar visat pel Col·legi Oficial en cas que sigui necessari, en qualsevol cas anirà signat pel tècnic valorador.

Les valoracions immobiliàries son necessàries en els següents casos:

A l’hora de realitzar una compravenda

En processos de separació o divorci

Per herències

En expropiacions

En Procediments Judicials

Per Revisions Cadastrals

Valoracions cadastrals. Quan ens arribi una notificació de la Gerència del Cadastre, no ens podem quedar de mans plegades, i acceptar sense mes el que ens comuniquen. Ja que som nosaltres els afectats per els impostos, intentem que siguin el mes just possible.

Donada la importància que té el valor cadastral en el càlcul d'impostos, recomanem comprovar que sigui correcte.

Veure els seguents artícles:

Què podem fer davant les revisions cadastrals?

Què és el valor cadastral i com es determina?

Què és una valoració colectiva?

Què és un ponencia de valors?