Propietat


Quan es desconeix la superfície física de la finca, els Enginyers Tècnics en Topografia en realitzem un curós estudi. Mesurant els límits reals o possibles, comparem la documentació cadastral i registral, obtenint el resultat que més s'acosta a la realitat de la propietat.

Topografia a girona

Què fem?


Comprovació de la superfície real de la finca. Mesurem topogràficament la superfície i límits de la finca, realitzem un complert estudi de la documentació disponible com, Certificació històrica registral, cartografia cadastral històrica, ortofotos aèries del 1956 o anteriors, per obtenir un Informe Tècnic necessari pels següents casos:

  • Projectes Urbanístics
  • Juntes de compensació
  • Peritatges de Part
  • Definició de límits desconeguts
  • Expropiacions

Actes de Deslinde. entre propietaris, així els límits i superfície de la finca queda perfectament definida estalviant futurs conflictes. Les actes de delimitació adjuntes al plànol topogràfic son necessàries a:

  • Immatriculació de finques
  • Procediments per excessos de cabuda.
  • Alteracions cadastrals

Col·laboració amb professionals del dret, en la compilació d'informació registral, cadastral, urbanística o cartografia actual i històrica, per completar qualsevol tipus de procediment.

Immatriculacions o localització de finques. Recull de la documentació necessària i realització de plànols de definició i situació de la finca.

Excés de cabuda. A l'Informe de l'Enginyer Tècnic en Topografia ve determinada la superfície real de la finca amb el percentatge d'excés o defecte. Juntament amb l'acta de delimitació, en cas que sigui necessària, completarà l'expedient per iniciar diferents procediments notarials o judicials. procediments notarials o judicials.

Titularitat de camins. Investiguem si els camins són públics o privats segons documentació històrica. Important tant pel propietari privat com per l'administració en cas de camis públics per preservar-ne l'existència. Inventari de camins

Certificats de superfície. En situacions de compravenda de parcel·les o edificacions, es recomanable realitzar plànol topogràfic dels límits i superfície d'aquesta, tant el comprador com el venedor s'asseguren l'objecte de la transacció adjuntant un document tècnic al contracte. Realitzem dos tipus de certificats:

- Informe de discrepàncies geomètriques. Consistent en la comprovació telemàtica de límits i superfícies segons les dades cadastrals i registrals mitjançant ortofotos i altres mitjans digitals, per definir la superfície que s'aproximi més a la realitat o detectar possibles discrepàncies.

- Certificat de Superfície Complit. Consistent en la comprovació in situ dels límits físicament definits a la parcel·la i la posterior comparació cadastral i registral. D'aquesta manera s'obtindrà la superfície real i precisa de la parcel·la o l'edificació.

Un Certificat de Superfície també pot ser molt recomanable en situacions com:

- Valoracions Immobiliàries i Taxacions

- Afectacions per expropiacions

- Projectes Urbanístics