PROPIETAT

Quan es desconeix la superfície física de la finca, els Enginyers Tècnics en Topografia realitzem un acurat estudi de la mateixa. Mesurant els límits reals o possibles, comparem la documentació cadastral i registral, obtenint el resultat que més s'apropa a la realitat de la propietat.

QUÈ FEM?

Comprovació de la superfície real de la finca. Mesurem topogràficament la superfície i límits de la finca, realitzem un complert estudi de la documentació disponible com, Certificació històrica registral, cartografia cadastral històrica, ortofotos aèries del 1956 o anteriors, per obtindre un Informe Tècnic necessari pels següents casos:

  • Projectes Urbanístics
  • Juntes de compensació
  • Peritatges de Part
  • Definició de límits desconeguts
  • Expropiacions

Actes d’Atermenament entre propietaris, així els límits i superfície de la finca queda perfectament definida estalviant-se futurs conflictes. Les actes d’atermenament adjuntes al plànol topogràfic son necessàries en:

  • Immatriculació de finques
  • Procediments per excessos de cabuda.
  • Alteracions cadastrals

Col·laboració amb Professionals del Dret, en la compilació d’informació registral, cadastral, urbanística o cartografia actual i històrica, per completar qualsevol tipus de procediment.

Immatriculacions o localització de finques. Recopilació de la documentació necessària i realització de plànols de definició i situació de la finca.

Excés de cabuda. A l’Informe de l’Enginyer Tècnic en Topografia ve determinada la superfície real de la finca amb el seu percentatge d’excés o defecte. Juntament amb l’acta d’atermenament, en cas de ser necessària, completarà l’expedient per iniciar diferents
procediments Notarials o Judicials. Veure artícle

Titularitat de camins. Investiguem si els camins son públics o privats segons documentació històrica. Important tant per el propietari privat com per l’administració en cas de camis públics per preservar la seva existència. Inventari de camins

Certificats de superfície. En situacions de compravenda de parcel·les o edificacions, es recomanable realitzar plànol topogràfic dels límits i superfície de la mateixa, d’aquesta manera tant el comprador com el venedor s’asseguren l’objecte de la transacció adjuntant un document tècnic al contracte. Realitzem dos tipus de certificats:

- Informe de discrepàncies geomètriques. Consistent en la comprovació telemàtica de límits i superfícies segons les dades cadastrals i registrals mitjançant ortofotos i d’altres mitjans digitals, per tal de definir la superfície que més s’aproximi a la realitat o detectar possibles discrepàncies.

- Certificat de Superfície Complert. Consistent en la comprovació in situ dels límits físicament definits a la parcel·la i la posterior comparació cadastral i registral. D’aquesta manera s’obtindrà la superfície real i precisa de la parcel·la o edificació.

Un Certificat de Superfície també pot ser molt recomanable en situacions com:

              Valoracions Immobiliàries i Taxacions

              Afectacions per Expropiacions

              Projectes Urbanístics ...

Com ens podem fiar de la superfície cadastral o registral si en la majoria de casos no coincideixen? Com podem fer una valoració sense conèixer la superfície real?