Peritatges


Moll Topografia

Inclosos a les llistes de pèrits del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya, l'Enginyer Tècnic en Topografia realitza el Dictamen corresponent segons els extrems sol·licitats, sempre amb la professionalitat que correspon al càrrec acceptat.

Igualment com a Enginyer Tècnic en Topografia col·legiat, realitzem Peritacions de Part, amb assistència, si s'escau, a Judici.

Què fem?

 Mesures Topogràfiques. L'Enginyer Tècnic en Topografia és el tècnic expert en la mesura sobre el terreny de qualsevol tipus de dada que ajudi al procés judicial, com ara delimitació de superfícies, mesura d'àrees i volums, amples, longituds, desnivells o peralts, per posar-ne alguns exemples.

 Col·laboració amb professionals del dret, en la compilació d'informació registral, cadastral, urbanística o cartografia actual i històrica, per completar qualsevol tipus de procediment.

Què hem fet?


 Jutjats de Figueres. Mesurament i estudi de diferents parcel·les per la determinació dels límits comuns en litigi.

 Jutjats de Figueres. Mesurament de parcel·la per Expedient de Major Cabida.

 Jutjats de Barcelona. Mesurament d'una parcel·la de gran extensió per la determinació del valor de l'impost de bens immobles.

 Jurat d´Expropiació de Catalunya. Mesurament d'una parcel·la afectada per una expropiació, per la determinació del valor.