Discrepàncies en el cadastre Què fer quan es produeixen?

Les discrepàncies del Cadastre amb la realitat per diversos motius solen ser habituals. Afortunadament, poden solucionar-se i han de solucionar-se al més aviat possible. A continuació s’explica el procediment per a corregir-les.

​El Cadastre Immobiliari

El Cadastre Immobiliari és un ampli inventari de descripcions de béns immobles amb finalitats tributaris. Com a organisme, depèn del Ministeri d’Economia i Hisenda

Les dades dels immobles es poden consultar en la seva seu electrònica. Així veurem si són correctes o requereixen ser modificats. A vegades, la descripció cadastral no coincideix amb la realitat de finca en bogues o superfície, entre altres. Són casos de discrepància. Però no es consideren discrepància les dades generals que contenen les ponències de valors urbanístics. Pel que queden fora del procediment d’esmena.

És recomanable solucionar les discrepàncies per a evitar en el futur problemes en la venda de les finques, errors en expropiacions i reparcel·lacions o disputes entre confrontants, per exemple.


​Passos legals en el procés d’esmena

Es faran els següents passos en el procés d’esmena d’errors:

 1. Documentar la seva existència. Es necessita que un tècnic amb qualificació constati la no coincidència de la descripció recollida en Cadastre amb la realitat de l’immoble.
 2. El procediment. S’ha d’iniciar d’ofici, però els afectats poden posar-se en contacte amb la Gerència del Cadastre per a començar al corresponent expedient per a solucionar-la.

Una vegada iniciat, es produeixen les següents fases fins a arribar a la resolució:

 • Acord d’inici. Consultada la documentació presentada, es decideix iniciar el procediment per a solucionar la diferència entre la realitat de l’immoble i el seu registre en aquest organisme. Pot iniciar-se en qualsevol moment. No hi ha terminis a complir per a sol·licitar la seva iniciació.
  • Notificació. Es notifica als interessats, és a dir, al propietari que sol·licita l’esmena i als confrontants afectats.
  • Audiència als interessats. L’administració ofereix la possibilitat d’aportar documentació a la part contrària i d’ampliar la presentada.
  • Resolució. Acarats els documents, l’autoritat competent en l’oficina del Cadastre provincial, accedeix o no a la modificació sol·licitada.
  • Notificació de la resolució. Se’ls notifica la resolució a les parts, indicant els recursos contemplats en la llei, en cas d’estar en desacord amb aquesta. El termini a complir és de sis mesos, a comptar des de l’acord d’inici.


​Què fer quan hi ha una discrepància?

Amb relativa freqüència es produeixen errors per part de l’administració cadastral en la descripció de les finques. Com hem vist, no sempre coincideix amb la realitat immobiliària. Per això es desencadena el procediment d’esmena. Hem explicat els passos a seguir.

En Moll Topografia tenim àmplia experiència en la resolució d’aquesta mena de casos de discrepàncies en Cadastre de manera satisfactòria. Si et trobes davant un error cadastral, contacta amb nosaltres. Podem ajudar-te!