Què fer abans de comprar un terreny?

Igual que ocorre amb les operacions de compravenda de qualsevol bé immoble, és convenient saber què fer abans de comprar un terreny. Moltes persones es llancen a comprar parcel·la amb la intenció d’erigir alguna construcció sense conèixer prèviament les característiques del terreny ni les limitacions que poden recaure sobre aquesta parcel·la.

Comprovacions prèvies a la compravenda de terrenys

És molt recomanable escrutar l’orografia del terreny per a saber el que ens trobarem una vegada adquirit. Avui dia existeixen eines molt útils que ens ajudaran a conèixer les peculiaritats de la parcel·la, com per exemple Google Maps. Gràcies a aquesta aplicació podem detectar els vessants muntanyencs, els accessos al terreny o la proximitat al nucli urbà més pròxim. Un terreny en arracada pot encarir qualsevol tipus de construcció que es dugui a terme.

En la mateixa línia, és important conèixer l’entorn en el qual se situa el solar. L’orientació, o l’existència de propietats confrontants amb murs alts, poden condicionar alguns aspectes importants, com per exemple la incidència de llum solar.

Si volem aixecar un edifici en la parcel·la, haurem de tenir en compte el tipus de sòl des del punt de vista urbanístic. Actualment, la legislació espanyola distingeix entre sòl urbà, urbanitzable i no urbanitzable. L’urbà és el que permet construir. En el sòl urbanitzable caldria recórrer al planejament urbanístic per a poder aixecar edificacions. Aquest podria retardar els treballs diversos anys, ja que l’execució dels plans parcials, que seria la figura jurídica aplicable, poden demorar-se fins a sis o set anys. En sòl no urbanitzable, en principi no es podria construir, encara que en determinades comunitats autònomes, poden instal·lar-se cases prefabricades.

Un altre aspecte a considerar abans de comprar parcel·la és la superfície total del terreny. A vegades el comprador d’un solar, està obligat a cedir part de la superfície a l’Ajuntament. En aquest cas, la normativa autonòmica ens indicarà en quins casos el propietari d’un terreny està obligat a cedir part a l’Ajuntament. Si penses conrear alguna cosa en el solar, seria recomanable que revisessis els aspectes geològics i químics del sòl, així com si és un sòl bàsic o àcid.

Registre

A l’hora de comprar parcel·la, no s’ha d’oblidar la comprovació prèvia de la seva situació registral: si té càrregues, si està gravat per hipoteca o si existeix alguna limitació a l’hora de disposar. Això es pot comprovar amb la Nota Simple, emesa pel Registre de la Propietat.

Comprovacions topogràfiques específiques

Abans d’adquirir la nostra parcel·la, o una vegada ja la tinguem comprada, hem de recórrer a la topografia per a verificar que el mesurament del terreny és correcta. Això es pot realitzar a través d’un mesurament topogràfic per perímetre, que ens permet obtenir la delimitació georeferenciada i amb això la superfície real del terreny.

D’aquesta manera, si existeixen errors cadastrals o registrals, es poden esmenar, coneixem al cent per cent l’estat o situació de la finca, tant si som el comprador com el venedor, i podem estar més segurs de la transacció.

Això és important en tota mena de parcel·les, però especialment en les urbanes, perquè la seva regulació és molt major, i per exemple, es necessita complir unes mesures mínimes de façana per a poder construir una casa.

Per a què vols comprar un terreny? Aquesta és la pregunta fonamental que has de fer-te abans de llançar-te a l’adquisició. En funció dels teus interessos, hauràs de tenir més en compte les pautes que hem descrit anteriorment, però sobretot, és recomanable que facis un estudi topogràfic del terreny per a assegurar-te de la teva compra. Un topògraf pot ajudar-te aportant-te informació molt valuosa sobre les mesures cadastrals i reals, perquè coneguis més en profunditat el sòl que aquestes adquirint. Si tens dubtes, crida’ns i t’ajudem.