Superfície Real: Registre o Cadastre?

Superfície Real: Registre o Cadastre?

Has pensat alguna vegada quina és la superfície real de la teva parcel·la? Davant de les diverses dimensions proporcionades pel Cadastre, les Escriptures i el Registre de la Propietat, la resposta és clara: la solució és mesurar la superfície real. Un servei especialitzat de Moll Topografia que ha crescut els últims anys. Quan hi ha fites i elements identificables com camins, carreteres, murs, tanques, rieres, etc., realitzem una mesura topogràfica per obtenir amb precisió la superfície o àrea de la parcel·la. En situacions sense fites o quan desconeguem els límits de la propietat, estudiem tota la cartografia disponible i les fotografies que puguin proporcionar indicis per a una delimitació precisa del terreny. En molts casos, és recomanable realitzar una Acta d’Atermenament entre propietaris.

Què és una Acta d’Atermenament?

És un document amb plànol topogràfic on es determinen els límits reals de la parcel·la acordats entre els propietaris veïns, sempre ben documentat i signat per les parts implicades. La correcta definició dels límits és d’interès per totes les parts per evitar litigis futurs. Un cop determinada la superfície real de la parcel·la, s’inicia l’expedient de Subsanació de Discrepàncies davant la Gerència Territorial del Cadastre. Mitjançant l’Informe de l’Enginyer Tècnic en Topografia, s’obre l’expedient per part de la Gerència. Sempre que la modificació de superfície comporti la variació dels límits, la Gerència Territorial del Cadastre sol·licita específicament dins de l’Informe Tècnic l’Acta d’Atermenament (o Acta de Deslinde) i el plànol digital per facilitar el tractament d’aquest. Segons el Conveni signat entre el Cadastre i el Col·legi Oficial d’Enginyers Tècnics en Topografia, l’enviament de l’expedient es fa telemàticament, i els terminis de resolució s’escurcen respecte al sistema tradicional. La superfície registral només la modificarà el Registrador de la Propietat mitjançant diferents procediments Notarials o Judicials, necessaris per inscriure excessos de cabuda.

Per què la necessitat d’un topògraf?

En l’Informe de l’Enginyer Tècnic en Topografia es determina la superfície real de la finca. A partir de l’estudi de superfícies cadastrals i registral realitzat, s’obté el percentatge de superfície en excés o defecte, que s’adjunta als diferents procediments marcats per la llei. El topògraf és el tècnic especialitzat en la delimitació de superfícies, mesura d’àrees i rectificació de límits. Determina els límits de la propietat privada i límits administratius, oferint assessorament i informació de les característiques del terreny, sempre avalat per la formació acadèmica especialitzada com a Enginyer Tècnic en Topografia.

La solució amb Moll Topografia

Tot i que les dades del Cadastre es pressuposen certes, les dades registrals prevalen jurídicament. El Cadastre és un inventari de béns immobles que determina el valor cadastral en funció de la superfície, entre altres factors. Donat que el Registre de la Propietat no ens dona prou informació per delimitar la finca i trobar la seva superfície real, moltes vegades a causa d’inscripcions antigues que no reflecteixen la realitat, esdevé necessari acudir a les dades cadastrals en moltes situacions com compravenda d’immobles o per sol·licitud de subvencions. Moll Topografia té àmplia experiència en aquest servei per poder assegurar els millors resultats davant la situació. Una garantia avalada per una trajectòria extensa i contrastada.