Coneix la nostra empresa de topografia a Barcelona

Topografia a barcelona

Tota empresa de topografia a Barcelona es dedica als aixecaments topogràfics, els replantejaments d’obres i projectes d’enginyeria, fent càlculs i representacions gràfics dels mesuraments topogràfics.

Igualment, localitza els punts d’operacions apropiats per dur a terme els aixecaments topogràfics i fa esborranys per elaborar els plànols topogràfics.

Per què pots necessitar un topògraf?

En una obra civil, un topògraf realitza la funció del replanteig del projecte elaborat anteriorment per l’arquitecte.

Es duu a terme la ubicació dels límits de l’obra, els eixos a través dels quals es fan mesuraments d’elements com les columnes o els envans i s’estableixen els nivells o l’alçada de referència.

Després, l’obra avança i és quan els estats d’obra es poden demanar als topògrafs, que són replantejaments de la situació en el moment per fer una verificació de si s’està construint d’acord amb la precisió establerta pels plecs de condicions.

Per tant, la precisió d’una obra pateix variacions segons la mateixa obra, ja que no és el mateix una gran obra que una obra més petita.

D’altra banda, els treballs particulars fan que el treball estigui més enfocat a mesurar-ne les propietats, ja sigui per a certificats de superfície, particions i segregacions o alteracions cadastrals.

Per què has de comptar amb un topògraf titulat de manera oficial?

En relació amb el que s’explica, resulta fonamental comptar amb una empresa especialitzada que proporcionin topògrafs titulats, ja que la legalitat dels seus mesuraments resideix en aquests títols.

És a dir, si no es volen tenir problemes amb possibles inspeccions, el més recomanable és acordar la contractació d’aquests topògrafs i estar segurs d’un treball competent i avalat per la legislació actual.

En definitiva, la importància de fer aquestes funcions rau a disposar de els serveis d’una empresa de topografia a Barcelona.

Si necessites serveis topogràfics a Barcelona i als rededors, contacta amb nosaltres.