Projectes d'agregació de parcel·les

Per agregació de finques entenem l'acte pel qual es procedeix a afegir una o diverses a una altra de major grandària, conservant aquesta última la seva referència cadastral. Els projectes d'agregació de parcel·les són un dels requisits que no poden faltar en els procediments d'incorporació de finques. Per a poder dur a terme aquest procés, és imprescindible que els terrenys que s'incorporen no superin una cinquena part de les dimensions de la principal.

Incorporacions de parcel·les a Girona

Com hem assenyalat, és necessària l'execució d'un projecte amb caràcter previ a la incorporació de les parcel·les. En aquest document s'acreditarà que l'agregació compleix amb la normativa vigent, en aquest cas serà la Llei Hipotecària, el Codi Civil, la Llei de Sòls i la Llei de Propietat Horitzontal. Aquest acte jurídic ha d'inscriure's en el corresponent Registre de la Propietat, ja que tributa com a Impost d'Actes Jurídics Documentats.

Si es tracta d'una agregació de finques rústiques a Girona, hem de tenir en consideració la normativa relativa a les unitats de cultiu, regadiu, secà i boscos. La citada normativa estableix determinades bonificacions per a integrar explotacions de caràcter familiar dins dels límits d'una mateixa finca.

Quins requisits han de complir els sol·licitants d'aquests actes?

Un primer requisit fonamental per a dur a terme aquestes incorporacions és la legitimació per part del sol·licitant. Si la finca té diversos titulars, tots ells hauran de donar el seu consentiment per a executar l'agregació. En cas que la titularitat correspongui a un matrimoni en règim de guanys, l'acte pot realitzar-se amb la signatura del titular registral. Per contra, si una part té un règim de guanys i l'altra privativa, haurà d'especificar-se la quota que correspon a cadascun.

L'acte d'agregació ha de plasmar-se en escriptura pública en la qual quedarà reflectida la finca resultant. En cas que una part present una càrrega, aquesta no serà extensiva a la resta de les implicades en el procés.

Podem preguntar-nos quines són les motivacions per a dur a terme una agregació de finques a Girona . Són diverses les causes que poden portar a realitzar aquest tipus de fusions. El tema dels impostos és, sens dubte, un dels més importants. Si posseïm diverses, genera una major càrrega fiscal respecte a si tinguéssim una sola.

D'altra banda, a l'hora de gestionar una determinada superfície, serà més fàcil fer-ho si existeix una sola parcel·la que si són vàries, sobretot si aquestes estan sent explotades econòmicament. Finalment, existeixen bonificacions fiscals per a les finques que s'unifiquen a través d'aquest procediment. Aquests són, a grans trets els passos principals dins d'aquest procediment, dins del qual els projectes d'agregació de parcel·les ocupen un lloc fonamental.