MEDIACIÓ

PER CONFLICTES ENTRE VEÏNS, PROVI LA MEDIACIÓ

Què és la mediació?

La mediació és un procés voluntari i confidencial de negociació assistida, no judicial, que busca com a finalitat la resolució d’un conflicte. En el esmentat procés hi intervenen dues parts confrontants i el mediador, que els guiarà de manera neutral durant tot el procés perquè arribin per elles mateixes a un solució.
La negociació assistida en el procés de mediació es composa de diferents fases on s’analitza el problema intentant trobar interessos i necessitats de les parts que poden ser la base del conflicte. Aquesta anàlisi serà conduïda per el mediador però en tot moment son els propis implicats en el cas els que van evolucionant en la visió del conflicte.
En cas de que la mediació arribi al seu final amb un acord entre les parts, aquest és executable, es a dir, si alguna de les parts no el compleix es pot passar a la via judicial per incompliment de l’acord.
També ens podem trobar que no s’arribi a una solució del conflicte, o que les solucions o acord siguin parcials, en aquest cas es pot optar per iniciar un procés judicial tradicional.
Com a conclusió, la mediació és un via alternativa a la judicial o l’arbitratge, on les parts implicades extreuen les seves pròpies solucions i alternatives, assistits pel mediador que ha de ser en tot moment neutral i imparcial, i arribant a millorar la relació entre les parts que en gran part del casos han de seguir vinculats, com en el cas de problemes de veïnatge.

La mediació en comparació a la resolució de conflictes via judicial

El una mediació son les parts qui arriben a trobar la solució al seu conflicte, el mediador nomes els assisteix guiant-los per apropar posicions i punts de vista, mentre que en un procés judicial, serà el jutge el que determini quina és la solució o qui té la raó, mitjançant la sentència, sempre hi ha una part que guanya i una que perd. En la mediació s’intenta que guanyin els dos o que perdin els dos, es mira de trobar un acord equilibrat, i el mes important és que el construeixen les pròpies parts.

La mediació: un via alternativa a la resolució de conflictes.

El procés de mediació per resolució de conflictes, com a via alternativa a les mes conegudes o utilitzades, vies judicial o arbitratge, té nombrosos avantatges:

1- Econòmic: poder el mes important en el temps que vivim actualment. Un procés judicial pot arribar a ser molt costós, partint dels honoraris de l’advocat i procurador des de que inicia una demanda fins que es realitza la vista, passant per perits de part o experts que puguin aportar proves, i es poden sumar les costes en cas de perdre el cas. A la mediació s’han d’abonar els honoraris del mediador, que poden ser una tercera part dels de l’advocat, en alguns casos es demanarà un peritatge si les parts ho consideren necessari, i les minutes d’un advocat i notari per donar forma jurídica a l’acord i elevar-lo a públic, honoraris i minutes tot plegat substancialment mes econòmiques que un procés judicial.

2- Temps: Un procés de mediació té una durada determinada en el temps, des del principi s’estableix una agenda en la que tot el procés no passa de 5-8 sessions depenent de la magnitud del conflicte, sessions que es duran a terme en un màxim de dos mesos.

3- Negociació assistida: El mediador, a diferència del jutge o àrbitre, assisteix guiant a les parts, ajudant-lo a iniciar o millorar la comunicació entre ells, fent que el procés sigui el mes agradable i sense desgast possible.

4- Acord propi: l’èxit de la mediació radica en que l’acord el van configurant les mateixes parts interessades en resoldre el conflicte, això fa que l’acord final se’l sentin seu i facilita el compliment.

5- Millora de relacions: en molt casos les parts han de seguir la seva relació, per tant és molt mes recomanable un procés “amigable” que un procés que confronta i distancia.

6- Confidencialitat: Un principi de la mediació és la confidencialitat, el mediador no pot desvetllar el contingut del conflicte i la negociació assistida que s’està duent a terme.

7- Discreció: El propi caràcter confidencial del procés fa que es converteixi en discret, ja que en cap moment es pot fer públic el contingut de la mediació, fent que les parts estiguin netes davant la justícia. En alguns casos pot interessar no haver tingut cap litigi amb la justícia.