aixecaments topogràfics urbans

aixecaments topogràfics urbans

Els aixecaments topogràfics urbans són aquells estudis que tenen com a missió representar un determinat terreny des del punt de vista de la topografia. Per a dur-los a terme, prèviament cal recopilar totes les dades que poguessin ser d'interès, els quals quedaran plasmats en el corresponent mapa o pla. Aquesta representació ha d'especificar les principals peculiaritats del terreny, com ara el relleu o les altures de determinades zones.

Principals usos dels aixecaments topogràfics urbans

Quan es procedirà a la construcció o urbanització d'una determinada zona, una de les accions necessàries és l'estudi del terreny des del punt de vista topogràfic. Aquest estudi és imprescindible per a poder dur a terme altres accions necessàries com, per exemple, les partions o els amollonaments. El coneixement amb exactitud dels límits de les parcel·les i terrenys és totalment indispensable per a dur a terme l'equidistribució de beneficis i càrregues, que es determina sempre que hi ha un procés d'urbanització.

Aquests estudis també s'utilitzen per a determinar amb exactitud les superfícies pertanyents a un determinat municipi. També solen realitzar-se per a conèixer l'extensió exacta d'un habitatge o d'un edifici en concret. Solen ser sol·licitats per arquitectes o empreses immobiliàries.

Aquest tipus de treballs és necessari en procediments d'expropiacions per a determinar amb precisió els terrenys que poden ser expropiats. Així mateix, aquests estudis són realitzats per a l'ús cadastral de finques i edificacions.

Fases d'un aixecament topogràfic

Un aixecament topogràfic és un estudi que consta de diverses fases en la seva elaboració. La primera d'elles la constitueix l'avantprojecte de l'aixecament. En aquesta primera etapa es planifiquen tots els passos per a aconseguir la representació gràfica del terreny amb la màxima certesa.

Posteriorment, es passarà a una fase de recopilació de dades. En aquesta segona etapa es recopilarà tota la informació necessària, tant l'aconseguida pels propis topògrafs en el treball sobre el terreny com la que facilitin terceres persones, com a empreses o propietaris de terrenys. En aquesta etapa és important l'ús de cartografia oficial que existeixi.

Per a realitzar l'estudi, és necessari determinar el sistema de referència geodèsic, que és un recurs que permet l'assignació de coordenades. Hi ha molts sistemes de referència, entre els quals podem citar ED50, WGS84 o SIRGAS, entre altres. En funció de la complicació del treball cal triar els equips correctes. Finalment, una vegada conclòs el treball cal dur a terme una avaluació d'errors i comprovar que aquests estan dins dels límits tolerats.

En definitiva, els aixecaments topogràfics urbans són uns treballs fonamentals en processos d'urbanització o d'inscripció en el cadastre de parcel·les o edificis. També són indispensables en alguns litigis judicials i en procediments d'expropiació.